25.4.2023

YVAn tarkoitus on tuottaa tietoa suunnittelua varten

Melu ja melumallinnukset herättivät eniten keskustelua Tukkimäen tuulipuiston yleisötilaisuudessa.

Karstulalaiset eivät päästäneet vieraitaan helpolla. He haastoivat hyvillä kysymyksillä Tukkimäen tuulipuistohankkeen suunnittelijoita helmikuussa, kun hanketta esiteltiin Karstulan kunnantalolla järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa. Tunnelma oli muutamista tiukoista kysymyksistä huolimatta rauhallinen. Tilaisuuteen osallistui yhteensä nelisenkymmentä ihmistä, joista puolet etäyhteyden kautta.

Hanketta esittelivät Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, yhteysviranomaisen edustaja Arja Koistinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta sekä kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö Swecolta. Metsähallituksen hankekehityspäällikkö Ville Koskimäki osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä.

Kunnanjohtaja Kanervio aloitti tilaisuuden lyhyellä tervetuliaispuheenvuorolla. Hän kertoi toivovansa keskustelevaa iltaa – ja sellainen siitä tulikin.

Kun Arja Koistinen oli esitellyt illan kulun ja Tomi Mäkipelto Pohjan Voiman, Ville Koskimäki esitteli Metsähallituksen kiinteistökehitystä ja tuulivoimatoimintaa. Hän kertoi, että Metsähallituksen toimintaa ohjaa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia. Metsähallituksen tavoitteena on moninkertaistaa uusiutuvan energian tuotanto valtion mailla.

Koskimäen mukaan Metsähallitus on omien tuulivoimahankkeiden lisäksi mukana yhteishankkeissa, joista Tukkimäki on hyvä esimerkki. Lisäksi Metsähallitus vuokraa valtion alueita ulkopuolisten hankekehittäjien tuulivoimahankkeisiin.

”Yhteishankkeissa valtion maiden osuus on tyypillisesti noin puolet. Kun hankekehitysvaihe päättyy, Metsähallitus irtautuu hankkeesta mutta jää vuokraamaan maata.”

Tällä hetkellä Metsähallituksella on käynnissä kymmenkunta tuulivoimahanketta.

Asukkaiden osallistuminen tärkeää

Arja Koistinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta esitteli puolestaan YVA-menettelyn vaiheet ja periaatteet. Hän korosti, että kyseessä ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan tietoa suunnittelua varten.

”Tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen, mutta vähiten ympäristölle, asutukselle ja ihmisten hyvinvoinnille haittaa aiheuttava tapa suunnitella tuulipuistoa”, Koistinen sanoi.

YVA-menettelyssä arvioidaan tuulivoimaloiden ja niiden sähkönsiirron vaikutuksia maisemaan, kulttuuriympäristöön ja luontoon.

Koistinen painotti menettelyn avoimuutta sekä sitä, että alueen asukkaiden osallistuminen keskusteluun on tärkeää.

”Osallistumismahdollisuudet ja tiedon antaminen ovat YVA-menettelyn ytimessä”, Koistinen lisäsi.

Kaavoitus- ja YVA-menettelystä vastaava konsultti, kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö esitteli puolestaan Tukkimäen hankkeen ja YVA-ohjelman. Hän kertoi, että tuulivoimaa käsittelevä maakuntakaava on tekeillä Keski-Suomen liitossa. Suunnitellun hankealueen lähistöllä sijaitsevan Pyhä-Häkin kansallispuiston osalta tehdään lisäksi erillinen Natura-arviointi.

”Vaikutusten vähentäminen on keskeistä. Kun voimaloiden sijainnit ja ajoreitit tarkentuvat, tehdään näkyvyysanalyysi ja herkiltä alueilta otetaan havainnekuvat.”

Lehtiö kannusti kiinnostuneita ilmoittautumaan hankkeen seurantaryhmään sekä kertomaan, keitä voisi kysyä mukaan sidosryhmähaastatteluihin. Lopuksi hän esitteli kaavoitusmenettelyn ja tavoitteet.

”Kaavoituksen tavoitteena on laatia asiakirja, joka voi toimia rakennusluvan myöntämisen perusteena.”

Ääni ja 3D-mallinnus kiinnostivat

Yleisökysymyksille varatun osan aluksi nousi esiin kysymys noin kuuden hehtaarin kokoisesta uudesta luonnonsuojelualueesta, joka sijaitsee Sapra-ahon lähellä. Swecon Sanukka Lehtiö kirjasi asian muistiin ja lupasi tarkistaa, että se on huomioitu suunnitelmissa.

Kunnanjohtajalta kysyttiin puolestaan Karstulan tuulivoimastrategiasta. Onko tarkoitus aina rakentaa kunnan rajaan kiinni?

Kunnanjohtaja Pekka Kanervio vastasi, että kunta ei ole itse valinnut hankealueita. Ne perustuvat hanketoimijoiden ehdotuksiin. Hän muistutti myös hankkeen hyödyistä.

”Normaalivuonna Karstulassa on noin 70 ihmisen poistuma. Me emme rikastu tällä hankkeella, mutta se auttaa meitä ylläpitämään kunnan palvelutarjontaa.”

Eniten keskustelua herättivät kuitenkin tuulivoimaloiden meluvaikutukset ja melumallinnusten todenmukaisuus.

Kaavoitusarkkitehti Lehtiö kertoi, että mallinnuksissa käytetään alueelle soveltuvaa uutta voimalatyyppiä. Näin saadaan selville meluhaitan suuruus.

Metsähallituksen Ville Koskimäki rauhoitteli myös yleisöä ja kertoi, että melumallinnuksiin voi luottaa.

Me emme rikastu tällä, mutta se auttaa meitä ylläpitämään kunnan palvelutarjontaa.

Hän oli tutustunut tehtyjen melumittausten ja -mallinnusten vastaavuuteen. Lisäksi hän muistutti, että mallinnuksissa on käytössä ympäristöoikeudellinen varovaisuusperiaate.

Yleisöstä kysyttiin, onko tavanomaisten havainnekuvien lisäksi kohteesta mahdollista tehdä 3D-animaatiomallinnus, jossa näkyisi myös tuulivoimalan lapojen liike. Pohjan Voiman Tomi Mäkipelto lupasi selvittää asiaa.

”Lähtökohtaisesti ei ole ollut tarkoitus tehdä, mutta hyvä, kun asia nostettiin esiin.”

Entä mitä on tehtävissä, jos melua on lakisääteistä arvoa enemmän?

Kaavoitusjohtaja Ulla-Maija Humppi totesi, että mikäli melusta aiheutuu kohtuutonta haittaa, voidaan tehdä melumittaukset ja ottaa tarvittaessa käyttöön ympäristölupamenettely.

Ympäristöluvassa voi tulla ehtoja voimalan käytölle.

”Voimalaitosten tehoa voidaan myös rajoittaa tai vaihtaa komponentteja, jos melu aiheutuu vikaantuneista osista”, kertoi Tomi Mäkipelto.

Yleisöä kiinnosti myös tuulivoimainvestoinnin kannattavuus ja sen takaisinmaksuaika. Mäkipelto kertoi, että alkuinvestoinnin suuruuteen vaikuttaa lopullinen voimalamäärä. Sen sijaan käyttökustannukset ovat verrattain pienet.

”Toistaiseksi näyttää siltä, että tuulivoimalat ovat kannattava investointi. Siihen vaikuttaa muun muassa sähkönkysyntä. Tietysti jos kulutus lisääntyy, myös tuotanto lisääntyy.”

Kymmenen ihmistä istuu valtuustosalissa ja kuuntelevat keskittyneesti.
16.3.2024

”Oman kylän yrittäjillä paras asiantuntemus”

Karstulalaiset yrittäjät kokoontuivat maaliskuussa tutustumaan Tukkimäen tuulipuistohankkeeseen ja keskustelemaan siihen liittyvistä työmahdollisuuksista. Pohjan Voiman ja Metsähallituksen järjestämä tilaisuus houkutteli paikalle…

26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 13.3.2024

Karstulan Tukkimäen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Himmelissä, Karstulan…

26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Karstulan Tukkimäelle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…